Lajmërim

          Në  bazë  të  konkursit  të  shpallur  nga  Ministria  e  Arsimit  dhe  Shkencës – Shkup  për  vitin shkollorë  2018-2019,    Komisioni  kryesor  në  Gjimnazin  “Negotinë” – Negotinë  në mbledhjen e mbajtur në muajin Prill të vitit 2018 solli këtë vendim  për:

SH P A LL J E  T Ë   K O N K U R S I T

           Intern  për  regjistrimin  e  nxënësve  në  vitin  e  parë për  vitin  shkollorë   2018 – 2019.

            Në  vitin  e  parë  do  të  formohen gjithsejt  4   paralele të  Gjimnazit dhe 1 paralele për drejtimin Ekonomiko – juridik dhe i tregtisë (teknik i ekonomisë).

           Për  pranimin   e  nxënësve  në  vitin  e parë  minimumi  i  pikave  për  regjistrim  do të  jetë  60 pika.

 

U.D.   Drejtor : Rexhep Rexhepi    

 

 

KANDIDATËT  TË  CILËT  KONKUROJNË  PËR  REGJISTRIMIN  NË  VITIN  E  PARË,  DUHET  TË  DORËZOJNË  KËTË  DOKUMENTACION: 

 

  1. Fletparaqitje me 100  denar  pulla 
  2. Dëftesat orgjinale prej  klasës  VI deri 
  3. Çertifikatën e lindjes  nga libri  i  amzës i të 
  4. Diploma nga garat shtetërore dhe ndërnacionale (nëse kanë)
  5. Nxënësit të  cilët  arsimin fillorë  e kanë  kryer  në  shtetet  e  jashtme  mund  të  regjistrohen  me  dokumente  të  nostrifikuara  ose  vërtetim.

 

AFATI I  I  KONKURIMIT

 

Pranimi i dokumenteve të viteve I  (para)  prej orës 08:00 deri 16:00

 

  • Më 18 qershor dita e hënë
  • 19 qershor dita e  martë
  • Më 28 qershor 2018 dita e ejnte
  • Më 23 gusht 2018 dita e ejnte          

 

  • Vërejtje: Fletparaqitjet mundet të meren në shkollë!

                                              

     U.D.   Drejtor : Rexhep Rexhepi