Sociologji

Viti i II

Struktura demografike

Ekologjia

Jeta urbane

Sjellja kolektive

Masa dhe publiku

Lëvizjet shoqërore

Stratifikimi shoqëror dhe faktorët e stratifikimit

Pabarazitë sociale

Shoqëritë bashkohore dhe stratifikimi

Shtresat dhe lëvizjet shoqërore

Grupet etnike

 

Viti i III

Matja e varfërisë

Kultura e varfërisë

Faktorët e varfërisë

Përhapja globale e demokracisë

Sistemet partiake ne shoqëritë bashkohore

Globalizimi dhe levizjet shoqerore

Lëvizjet nacionaliste

Përcaktimet bashkohore të religjionit

Sektet

 

Pyetjet e testit